Oznamujeme všetkým záujemcom o aplikáciu, že pre nové záznamy od roku 2020 nie je poskytovaná podpora pri zmene legislatívy. Preto pre rok 2020 už nie je možné zakúpiť novú licenciu.

Záznamy za rok 2019 a predošlé sú naďalej k dispozícii všetkým klientom.

Ďakujeme všetkým klientom za využívanie aplikácie do tejto doby.1. ÚVOD

Vitajte v online internetovej aplikácii EnviroEco© (ďalej len Aplikácia), ktorá je prístupná klientom na web stránke www.enviroeco.sk.  

Spoločnosť Solitage Group, s.r.o., so sídlom M. Uhera 2, 036 01 Martin, IČO: 36402222, IČ DPH: SK2021609799, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vložka.č.13247/L vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP). VOP upravujú právne vzťahy medzi Poskytovateľom a tretími osobami ako jeho Klientmi a sú záväzné pre všetky zmluvné strany.

Poskytovateľ Aplikácie je spoločnosť Solitage Group, s.r.o., so sídlom M. Uhera 2, 036 01 Martin, IČO: 36402222, IČ DPH: SK2021609799, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vložka.č.13247/L (ďalej len Poskytovateľ). Poskytovateľ prehlasuje, že vlastní výhradné práva na poskytovanie Aplikácie na základe zmluvy s autorom Aplikácie a je vlastníkom domény www.enviroeco.sk. Poskytovateľ môže pre prevádzku Aplikácie využívať servery tretích strán, pričom je povinný uviesť v aktuálnych VOP takéto využitie v údajoch o prevádzkovateľovi.

Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola úspešne zaregistrovaná prostredníctvom registračného formulára Aplikácie. Povinnou súčasťou registrácie klienta je aj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Klient môže používať Aplikáciu prostredníctvom internetového prehliadača na základe vlastných prihlasovacích údajov. Poskytovateľ umožňuje Klientom bezplatné odskúšanie funkčnosti Aplikácie v obmedzenom rozsahu, pričom obmedzenie sa týka počtu záznamov. Ďalšie používanie Aplikácie Klientom je podmienené objednávkou a zaplatením licencie v súlade s platným Cenníkom

Aplikácia slúži na evidenciu vzniku odpadov a nakladaní s nimi pre podnikateľské a iné subjekty, ktorým povinnosť vyplýva zo Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Aplikácia je vytvorená v súlade s týmto zákonom a v súlade s vyhláškami 365/2015 Z.z. (Katalóg odpadov) a 366/2015 Z.z. (Vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti). Aplikácia na základe záznamov o vzniku odpadu a nakladaní s ním automaticky generuje Evidenčné listy a Ohlásenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Pre správne generovanie týchto dokumentov je nevyhnutné:

  • vyplniť všetky potrebné údaje o firme (príp. jej prevádzkach) v záložke Firmy
  • správne vyplniť údaje pre jednotlivé záznamy

Objednávka znamená elektronickú objednávku licencie Klienta, resp. jej zvýšenie, ktorú Klient vytvoril priamo v Aplikácii, alebo e-mailová požiadavka Klienta na služby administrátora. 

Cenník znamená aktuálny cenník licencií vydaný Poskytovateľom, ktorý je dostupný na web stránke Aplikácie a  Klientovi je dostupný aj priamo v procese objednávky prostredníctvom Aplikácie. 

2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Aplikáciu v súlade s právnymi predpismi, normami a aktuálnymi štandardmi.

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť plynulú a nepretržitú prevádzku Aplikácie s výnimkou skutočností, ktoré nastanú mimo vôle a dosahu Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na technickú odstávku systému z dôvodu údržby systému a jeho upgrade. O takýchto technických odstávkach bude Poskytovateľ informovať priamo na web stránke Aplikácie.

Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať Aplikáciu v súlade s platnými predpismi, najmä v súlade s predpismi súvisiacimi s evidenciou vzniku a nakladania s odpadmi. Poskytovateľ má pritom právo podporovať len ním vybrané typy výstupných zostáv, ktoré vyplývajú z platnej právnej úpravy pre evidenciu vzniku odpadov a nakladania s nimi.

Poskytovateľ sa zaväzuje uchovávať údaje Klientov týkajúce sa záznamov o odpadoch po dobu min. 5 rokov po skončení kalendárneho roka, ku ktorému tieto záznamy prislúchajú.

Poskytovateľ má právo odmietnuť registráciu používateľa najmä z dôvodu  nekorektných údajov uvedených v registračnom formulári, pokusu o duplicitnú registráciu, podozrenia o podvodné konanie, alebo pri porušení VOP v minulosti.

Poskytovateľ má právo ukončiť používanie Aplikácie Klientovi, ktorý evidentne obchádza, alebo inak porušuje VOP.

Poskytovateľ má právo zmeniť VOP. Aktuálna verzia VOP je vždy dostupná prostredníctvom web stránky www.enviroeco.sk

Poskytovateľ nijako nezodpovedá za správnosť údajov vyplnených Klientom, či už sa jedná o údaje o firme, alebo o správnosť vyplnených údajov o vzniku odpadov a nakladaní s nimi

Klient má právo na bezplatnú registráciu (okrem podmienok zadávajúcich právo Poskytovateľa odmietnuť registráciu) a bezplatné odskúšanie Aplikácie pred kúpou licencie v rozsahu 10 záznamov o vzniku odpadu alebo nakladaní s ním.

Klient má právo používať Aplikáciu nad rámec bezplatného odskúšania na základe zaplatenia plnej výšky ceny za licenciu, ktorú si môže vybrať podľa potrebného počtu záznamov a potrebného počtu používateľov Aplikácie.

Klient má právo zrušiť objednávku licencie pred jej zaplatením na účet Poskytovateľa.

Klient má právo sprístupniť Aplikáciu aj iným používateľom, ktorí s ním spolupracujú pri evidencii odpadov. Pritom mu Aplikácia umožňuje nastaviť rozsah oprávnení pre ním pridávaných používateľov.

Klient má právo využiť existujúcu licenciu pre jednu alebo viac firiem, pre ktoré spracováva záznamy o odpadoch.

Klient môže kedykoľvek počas spracovávaného obdobia prejsť na vyššiu licenciu (ak potrebuje väčší počet záznamov alebo používateľov), pričom vyššiu licenciu získa len za cenu doplatku (cena potrebnej licencie mínus cena aktuálnej licencie)

Klient je oprávnený vytvoriť si tlačené kópie Evidenčných listov a Ohlásení v potrebnom počte

3. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom sa zakladá zakúpením licencie zo strany Klienta. Každá licencia sa vzťahuje k spracovávaniu údajov o odpadoch týkajúcich sa 1 kalendárneho roka, pričom záznamy pre príslušný kalendárny rok je možné vykonávať aj mimo tohto obdobia.

Zmluvný vzťah je uzatváraný na dobu určitú a končí sa 5 rokov po uplynutí kalendárneho roka, pre ktorý bola licencia Klientom zakúpená.

Po ukončení zmluvného vzťahu je oprávnený Poskytovateľ vymazať údaje Klienta.

Klient má právo jednostranne vypovedať zmluvný vzťah s Poskytovateľom bez uvedenia dôvodu. Takéto ukončenie musí byť uskutočnené písomne, musí byť podpísané štatutárnym zástupcom Klienta a musí obsahovať informáciu, či Klient požaduje vymazanie všetkých svojich údajov, alebo či požaduje ich uchovávanie po dobu 5 rokov. V prípade takéhoto vypovedania zmluvného vzťahu Klient nemá nárok na vrátenie peňazí za zaplatenú licenciu.

Klient má právo odstúpiť od zmluvy len za podmienok stanovených zákonom.

Poskytovateľ má právo jednostranne ukončiť zmluvný vzťah s Klientom len za podmienky, že Klient hrubo porušuje VOP. Za hrubé porušenie VOP sa pokladá hlavne:

  • Klient vykonáva útoky zamerané na znefunkčnenie web stránky www.enviroeco.sk
  • Klient sa snaží o získanie neoprávneného prístupu k Aplikácii, alebo k dátam iných Klientov
  • Klient vykonáva aktivity pre poškodenie dobrého mena Poskytovateľa a napriek upozorneniu tieto aktivity neprestane vykonávať

4. CENA ZA POSKYTOVANIE APLIKÁCIE

Ceny za služby sú uvedené v Cenníku na webovej stránke www.enviroeco.sk. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ceny sú uvedené bez DPH v mene Euro.

Cena za poskytovanie Aplikácie je stanovená formou ceny za licenciu na 1 kalendárny rok, pre ktorý sa spracováva evidencia odpadov. Cena je určená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Presná cena je uvedená na webovej stránke www.enviroeco.sk a v Objednávke. Klient zaplatí cenu za licenciu na účet Poskytovateľa na základe elektronicky vystavenej predfaktúry, ktorú Aplikácia vygeneruje po potvrdení objednávky Klientom. Predfaktúra je splatná do 14 dní od jej vystavenia. Po obdržaní celej platby Poskytovateľ sprístupní využívanie Aplikácie Klientovi a vystaví Klientovi daňový doklad – elektronickú faktúru, ktorá bude Klientovi dostupná priamo v Aplikácii. Za dátum dodania služby je považovaný dátum zaplatenia predfaktúry.

Okrem cien za licencie sú spoplatnené jednorazové služby administrátora, o ktoré požiada Klient písomne (e-mail). Klient svojou požiadavkou potvrdzuje, že akceptuje ceny uvedené v Cenníku za poskytnutie služby. Jednorazové služby administrátora budú fakturované Klientovi Poskytovateľom faktúrou po vykonaní služby s lehotou splatnosti faktúry 10 dní. Pri omeškaní s platbou je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť Klientovi poskytovanie služby až do úplného zaplatenia faktúry. Klient odsúhlasením VOP potvrdzuje, že súhlasí s posielaním faktúr za služby administrátora e-mailom.

Poskytovateľ má právo zmeniť Cenník. Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na webovej stránke www.enviroeco.sk. Nový cenník nemá žiadny vplyv na ceny licencií a služieb administrátora, ktoré boli zakúpené, resp. objednané pred vydaním nového cenníka.

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Zodpovednosť za škodu sa riadi podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Vadou Aplikácie sa rozumie nesúlad medzi právnymi predpismi (Zákon o odpadoch a súvisiace Vyhlášky) a funkčnosťou Aplikácie. Neexistencia funkčnej vlastnosti, ktorá nie je vyslovene uvedená v špecifikácii Aplikácie, sa za vadu nepovažuje (napr. za vadu sa nepokladá stav, kedy Aplikácia nepodporuje vytvorenie všetkých výstupných zostáv podľa Zákona o odpadoch a súvisiacich Vyhlášok).

Klient môže nahlásiť nefunkčnosť alebo inú vadu Aplikácie ako reklamáciu písomne e-mailom na kontakt@enviroeco.sk alebo info@enviroeco.sk.

Poskytovateľ je povinný odstrániť všetky vady najneskôr do 10 pracovných dní od nahlásenia reklamácie.

Za vadu Aplikácie sa nepovažuje stav, ktorý je ovplyvnený nastavením internetového prehliadača na strane používateľa, ani stav, kedy Aplikácia nespolupracuje s neštandardným internetovým prehliadačom (poskytovateľ garantuje korektné zobrazovanie obrazoviek a výstupov pre prehliadače Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnymi údajmi, ktoré do Aplikácie vložil Klient, ani za škody, ktoré vyplynuli Klientovi z neúplných alebo ním vymazaných údajov.

Poskytovateľ zodpovedá len za metodickú správnosť vygenerovania Evidenčných listov a Ohlásení podľa Vyhlášky 366/2015 Z.z. z údajov, ktoré do Aplikácie uložil Klient. To znamená, že Klient je plne zodpovedný za všetky údaje, ktoré do Aplikácie ukladá (Klientom zadané údaje aj údaje predvyplnené Aplikáciou) a za ich kontrolu pred uložením do Aplikácie.

Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré vzniknú Klientovi z nemožnosti používania Aplikácie. V prípade nemožnosti používania Aplikácie v nepretržitom rozsahu minimálne 30 dní má Klient právo na vrátenie peňazí zaplatených za licenciu na kalendárny rok, v ktorom k takémuto stavu došlo. Vrátenie peňazí z dôvodu nemožnosti používania Aplikácie nemá vplyv na platnosť licencie pre Klienta.

Klient zodpovedá za škody spôsobené Poskytovateľovi a tretím osobám, ktoré by spôsobil pokusmi o znefunkčnenie Aplikácie a / alebo webovej stránky www.enviroeco.sk a porušením autorských práv.

6. OSOBNÉ ÚDAJE A OCHRANA DÔVERNÝCH DÁT

Klient odsúhlasením týchto VOP dáva zároveň súhlas Poskytovateľovi a Prevádzkovateľovi na spracovávanie údajov, ktoré používateľ alebo Klient zadal v procese registrácie a v procese používania Aplikácie.

Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje používateľov a Klientov v rozsahu stanovenom týmito VOP.

Používateľ, resp. Klient odsúhlasením týchto VOP zároveň dáva súhlas (v zmysle § 62 ods. 2 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov) so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontakty uvedené v súvislosti s registráciou a využívaním. Pôvodcom týchto sms a e-mailov je Poskytovateľ a/alebo Prevádzkovateľ a e-mail alebo sms správa môžu mať informačný alebo reklamný charakter (reklamný charakter je obmedzený na novú funkčnosť alebo nové vlastnosti Aplikácie a na služby súvisiace s odpadovým hospodárstvom). V prípade, ak si používateľ nepraje dostávať takéto správy, môže požiadať o nezasielanie reklamných správ e-mailom na info@enviroeco.sk.  

Poskytovateľ vyhlasuje, že nevyžaduje zadávanie citlivých osobných údajov, ktoré by si vyžadovali zvýšenú ochranu. Pokiaľ Klient zadáva citlivé osobné údaje, činí tak na vlastné riziko a zodpovednosť. Napriek tomu Poskytovateľ vykoná riadne a účinné organizačné, technické a personálne opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré mu používateľ a/alebo Klient poskytol a bude chrániť tieto údaje pred prístupom neoprávnenými osobami.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami, sa budú zmluvné strany snažiť vyriešiť prednostne dohodou. Ak sa nepodarí vyriešiť spor dohodou, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s požiadavkou na vyriešenie sporu na miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

V prípade, ak niektoré z ustanovení týchto VOP stratí platnosť, účinnosť, alebo sa stane nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť ani účinnosť ostatných ustanovení VOP.

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú vo VOP vyslovene upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona, Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne platných predpisov v Slovenskej republike.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP, pričom o zmene bude informovať Klientov formou zverejnenia aktuálnych VOP na webovej stránke www.enviroeco.sk. Súhlas s aktuálnou verziou VOP vyjadrí Klient vždy pri Objednávke licencií.

Prevádzkovateľom Aplikácie je spoločnosť Profiweb, s.r.o., so sídlom Chotárna 1, 036 08 Martin, IČO: 47563605, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vložka č. 61446/L. Prevádzkovateľ má s Poskytovateľom uzatvorenú zmluvu na prevádzkovanie web stránky www.enviroeco.sk a Aplikácie a vlastní potrebnú technickú infraštruktúru na bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie Aplikácie a ochranu dát pred zneužitím tretími osobami.

 

Tieto VOP sú verzia 1.0 a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.11.2016